نوید دانه ایرانیان

برچسب پرورش دهندگان

تأمین احتیاجات غذایی ماهی

تامین احتیاجات غذایی ماهی همواره از اولیت‌های اصلی پرورش‌دهندگان است. با توجه به اهمیت نقش تغذیه در دوره پرورش آبزیان، برنامه ریزی در راستای تأمین احتیاجات غذایی ماهی در جهت دستیابی به مقدار رشد بهینه، از جمله اولویت‌های اساسی پرورش‌دهندگان است. از طرفی تغذیه ماهی با کنسانتره نقش بسزایی در بهبود ضریب تبدیل داشته و از این رو کارخانه نوید دانه ایرانیان با استفاده از با کیفیت‌ترین نهاده‌های دامی (سویا، ذرت، جو و …)، توکسین بایندر، ضد قارچ و انواع مکمل‌های معدنی و ویتامینه به عنوان مواد اولیه

ادامه مطلب